در صورت روی هم افتادن تصاویر مجددا صفحه را بارگزاری نمایید.